Muse na Twitter Muse na Facebooku Muse na Google Plus Muse na You Tube Muse na Instagram

Klauzula informacyjna - formularz rejestracji konta

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka pod firmą MUSE COSMETICS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-105), ul. Kopanina 54/56, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000631321, NIP: 7792445565, nr telefonu 784 514 886, e-mail info@musecosmetics.eu (dalej jako „Administrator”);
 2. Państwa dane będą przetwarzane w celu:
  1. świadczenia przez Administratora usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.), polegających na prowadzeniu konta w sklepie internetowym Administratora, umożliwienia dodawania w sklepie internetowym opinii i komentarzy – z uwagi na okoliczność, iż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. zawarcia i wykonania umowy, której są Państwo stroną, w tym do wystawienia faktury VAT i dostarczenia towaru – z uwagi na okoliczność, iż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  3. dochodzenia należności – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  4. prowadzenia marketingu bezpośredniego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  5. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. z uwagi na okoliczność, iż przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
  6. prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych – na podstawie odrębnie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  7. przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.) – na podstawie odrębnie udzielonej zgody,
  8. używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.) – na podstawie udzielonej zgody;
 3. Dane osobowe będą przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
  1. biuru rachunkowemu prowadzącemu księgowość Administratora,
  2. operatorom pocztowym lub przewoźnikom w celu dostarczenia zamówienia,
  3. operatorowi systemu płatności on-line;
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
  1. przez okres niezbędny do świadczenia przez Administratora usług drogą elektroniczną polegających na prowadzeniu konta w sklepie internetowym Administratora oraz udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie zamówienia lub realizacji zawieranych umów sprzedaży, w tym także po ich wykonaniu z uwagi na możliwość skorzystania przez strony z przysługujących im praw wynikających z zawartych umów, a także ze względu na ewentualne dochodzenie należności – do chwili upływu terminu przedawnienia Państwa roszczeń lub usunięcia konta w sklepie internetowym Administratora, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi później,
  2. do czasu cofnięcia wyrażonej zgody bądź złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadkach przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie odrębnej zgody na prowadzenie działań marketingowych i promocyjnych lub na podstawie wymienionej w art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, w tym na potrzeby marketingu bezpośredniego;
 5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, przy czym niepodanie danych będzie skutkować niemożnością zawarcia umowy.
 6. Administrator nie przetwarza Państwa danych osobowych przy użyciu narzędzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 7. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania tych danych lub ich przeniesienia.
 8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
MUSE Cosmetics © 2019. Wszelkie prawa zastrzeżone
Script logo